თანხმობა პერსონალური

მონაცემების დამუშავებაზე


რეგისტრაციისას, მომსახურების მიღების შესახებ განაცხადის შევსებისას და www.sales-management-center.com-ზე (შემდგომში საიტი) სხვა ნებისმიერი ქმედების შესრულების დროს თავისი პერსონალური მონაცემების გადაცემით, მომხმარებელი ადასტურებს მის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სიზუსტეს და თანხმობას იძლევა მათ დამუშავებაზე, და ადასტურებს, რომ ასეთი თანხმობის მიცემით, ის მოქმედებს თავისუფლად, საკუთარი ნებით და საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე.
მომხმარებლის თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე არის კონკრეტული, ინფორმირებული და შეგნებული.

მომხმარებლის წინამდებარე თანხმობა ვრცელდება შემდეგი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე:
• პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც მომხმარებელი აწვდის საიტს საიტზე სარეგისტრაციო ფორმის და მომსახურების მიღების შესახებ განაცხადის შევსების დროს, ინფორმაციის მოთხოვნისას, აგრეთვე საიტის შემდგომი გამოყენების დროს (მომხმარებლის სახელი, გვარი, მამის სახელი და პასპორტის მონაცემები, მომხმარებლის რეგისტრაციის და ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი; საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ა.შ.);
• მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა საიტის სერვისებს მათი გამოყენების დროს, მომხმარებლის მოწყობილობაზე დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით, მათ შორის IP მისამართი, cookie-ს ფაილების მონაცემები, ინფორმაცია მომხმარებლის ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამის, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება წვდომა სერვისებზე), მომხმარებლის მიერ გამოყენებული აღჭურვილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მახასიათებლები, სერვისებზე წვდომის თარიღი და დრო, მოთხოვნილი გვერდების მისამართები და სხვა მსგავსი ინფორმაცია;
• მონაცემები, რომლებიც მომხმარებლის მიერ იქნა გასაჯაროვებული, ან ექვემდებარება გამოქვეყნებას ან სავალდებულო გამჟღავნებას რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
• პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი დამოუკიდებლად აწვდის თავის შესახებ, საიტის გამოყენების პროცესში.

საიტს უფლება აქვს დაამუშაოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შემდეგი გზებით: შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზირება, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), ამოღება, გამოყენება, მესამე პირებზე გადაცემა, დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, პერსონალური მონაცემების განადგურება.
მოცემული თანხმობის უკან გაწვევა შეიძლება მოხდეს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@sales-management-center.com წერილობითი ფორმის გაგზავნის მეშვეობით. აღნიშნულ შემთხვევაში, საიტი წყვეტს დამუშავებას და ანადგურებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, შესაბამისი გაწვევის მიღების მომენტიდან.